in Κυριολογία, σάτιρα

τα [δεύτερα] θεωνύμια

Ο ΘΕΟΣ – η δυναμοδύναμις των δυνάμεων – ο κύριος των κυριευόντων –  η κυριότης των κυριοτήτων –  ο δεσμεύων εν ασθενεία – ο απειράκις άπειρος – η ταχύτης –  ο στιγμάρχης – ο του νυν άρχων – ο του παρωχηκότος δεσπότης –  ο του ενεστώτος βασιλεύς – ο του μέλλοντος κύριος – ο υπερυπέροπλος –  ο φρικτός νοηθήναι – ο τύχης ανώτερος – ο τεινοδοκίδας – ο χθονερπιτονεμετεργάτης –  ο πάντα προς το συμφέρον οικονομών –  ο τα ασθενή ενδυναμών –  ο συμπαντάρχης –  ο του πολυπλόκου πεπτικού συστήματος των μυιών πάνσοφος δημιουργός –  ο τους πληροφοριοδότας αμείβων –  η πηγή της διαταγής –  ο εκδικησιάρχης –  η αυθεντία των αυθεντιών –  ο αυθέντης των αυθεντών –  ο τον υιόν του σταυρώσας –  ο λιμών και καταποντισμών υπέρσοφος παραγωγεύς –  η της καταστροφής πηγή –  η αυτοϊκανοποίησις –  ο τον αυνανισμόν καταδεδιωκώς –  ο την πεολεχίαν τιμωρών –  ο

την αιδοιλειχίαν κολάζων –  ο τα πάντα πλημμυρών – ο της κολάσεως πλάστης εντελής –  η ακτίς η μονήρης –  το φως το άσκιον – ο των φωρών δεσπότης – ο τη σκέψει έλεγχος  –  ο συνίστωρ της απάτης –  ο του πλαστικού προφυλακτικού επινοητής – ο εις τους όρχεις τον χρόνον γράφων –  η πλημμύρα των αρπαγών –  ο του όνου του πέους δημιουργός – ο αυτοθάνατος – ο την αυτοκαταστροφήν εμπνέων –  ο την αυτοκτονίαν ποθών –  ο αυτοαυτός –  ο εαυτομανής – το εγωεγώ – ο συμφεροντάρχης –  ο φθόνος – δι΄ον ο φθόνος – δι΄ ου ο φθόνος –  εις ον ο φθόνος – η του κράτους λαμπάς – το της αρχεγόνου ισχύος φως –  ο εν τω σκότει κρυπτόμενος –  ο αόρατος – ο αμετάβλητος φύσει –  η της καθ΄ ημέραν δυσκοιλιότητος αρχή –  η ανεκλάλητος βλοσυρότης –  ο φεραυγής εξολοθρευτής –  ο ταλαιπωρών –  η της ταλαιπωρίας αέναος πηγή –  ο θησαυρός των ταλαιπωριών –  ο χορηγός των βασάνων –  ο τιμών τους αναξίους –  ο θάνατος των ιδεών –  το εν τοις δάσεσι μαινόμενον πυρ –  ο προσφυγοπνίχτης – ο απατουργός –  ο προβληματουργός –  ο της νοθείας  αμετακίνητος βράχος –  ο τιθασεύων τους τιθασεύοντας – η των εμπόρων πολυκλεής ελπίς –  ο του πέρδεσθαι της  ηδονής τιμωρός – ο βλοσυροβλοσυρός – το οργίλον όμμα – το οργίλον βλέμμα – ο της δωροδοκίας γλυκύς κύριος – ο των επί τοις οδοίς θανάτων ποταμός – ο δούλος των δούλων –  ο της απουσίας διώκτης απηνής –  ο των αέργων έλεγχος –  ο πρωθυπουργελεήμων – ο του σκυροδέματος φύλαξ –  ο των δεσμοφυλάκων προστάτης –  το των επιστημόνων όραμα –  ο λογιστής –  ο υπολογιστής –  ο ανθρωποποιμήν ο καλός –  ο φύσει ποιμενικός –  ο καυσωνοποιός –  ο δευτερολεπτάρχης –  ο απειλάρχης –  ο του εκφοβισμού διδάσκαλος –  ο του φόβου άρχων –  ο προσταγομανής –  ο τους ανυποτάκτους μαστίζων –  η της επιστήμης πληγή –  ο χρηματάρχης –  ο του διαστήματος ιδιοκτήτης – ο αθεράπευτος –  η νοσηρά νόσος –  ο φωτάρχης –  η της ρυπάνσεως αιτία –  η της μολύνσεως έμπνευσις –  ο πεινάρχης – ο διψάρχης – ο απαραμιλλάρχις –  ο πάντοτε πολύς –  η της ανυπαρξίας πανταχού παρουσία –  ο οργίλος οδηγός –  ο των κωδικών αριθμός κώδιξ  –  ο των εμπορευμάτων ποιμήν –  ο του μεθανίου των πορδών συνθέτης –  ο φιλειδησεολόγος –  η των ειδήσεων αλήθεια –  ο της τηλεοράσεως άγιος –  ο διαστρεβλωτικός –  ο της διαστρεβλώσεως κύριος – ο του κινητού τηλεφώνου όσιος –  το έσχατον όραμα – το της απάτης πανόραμα –  το της εξολοθρεύσεως θεώρημα –  η της μαλακύνσεως του εγκεφάλου αρχή – το του μίσους δυσθεώρητον βάθος –  ο της αφής εμπειρίαν μη έχων –  ο του αριθμού εξήντα εννέα ανοικτίρμων διώκτης –  ο της αιδοιοπλαστικής προστάτης –  το της πεοπλαστικής βήμα αδέκαστον –  το βλήμα το έξυπνον  –  ο των διηπειρωτικών πυραύλων άγιος – ο των πυρηνικών κεφαλών υπέρθεος –  ο χαιρέκακος –  ο πολεμάρχης – η των εμπόρων συμβουλή –  ο μόνος ισχυρός –  το της αδικίας σκότος  –  ο βαναυσόχειρ –  ο κακουργός –  ο το χάσμα κλείων –  η της ατασθαλίας κλείς – το των παίδων παίδευμα – ο δυστυχοδότης –  ο τους παίδας την πρωΐαν αφυπνίζων –  ο του σχολείου εγκλεισμός –  ο μηδείς –  ο ων και ο μη ων.

Σχολιάστε ελεύθερα!